Open brief aan ondernemers, organisaties en ondernemingsraden

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Het coronavirus heeft grote gevolgen op onze samenleving. Met elkaar moeten we hier doorheen komen. Dit doen we door de juiste maatregelen te nemen en deze op te volgen. Ook voor u als ondernemer en voor uw organisatie, hebben de maatregelen om het coronavirus te beheersen grote gevolgen.

Beste ondernemer,

Het coronavirus heeft grote gevolgen op onze samenleving. Met elkaar moeten we hier doorheen komen. Dit doen we door de juiste maatregelen te nemen en deze op te volgen. Ook voor u als ondernemer en voor uw organisatie, hebben de maatregelen om het coronavirus te beheersen grote gevolgen. Voor de één omdat werkzaamheden deels of soms helemaal stil zijn komen te liggen, zoals in de horeca. Een ander, zoals supermarkten, moet bedrijfsprocessen juist aanpassen om aan de stijgende vraag te voldoen.

Uiteindelijk zijn we al bijna een jaar in de ban van Covid-19. Het einde lijkt daarin helaas nog niet in zicht. In de communicatie van de overheid klinkt door dat er licht is aan het einde van de tunnel. De tunnel is alleen nog lang. Het vaccin brengt ons dichter bij meer bewegingsvrijheid, maar het aantal gevaccineerde mensen is nog beperkt. De druk op de reguliere zorg is hoog. We weten nog niet wat de beoogde 70% vaccinatiegraad hierin concreet gaat bijdragen.

Waarom dit schrijven?

Als BVBN, BrancheVereniging Bedrijfshulpverlening Nederland vertegenwoordigen wij opleiders en adviesbedrijven binnen de onderwerpen BHV, EHBO- en reanimatie. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van alle cursisten in Nederland.  

Bedrijfsveiligheid in gedrang

Wij maken ons grote zorgen om de bedrijfsveiligheid van organisaties. Uit gesprekken met leden is duidelijk geworden dat opleiders op dit ogenblik nauwelijks opleiden. Ook zijn door alle maatregelen in 2020 veel minder mensen getraind. Verder is een terugloop in adviesdiensten merkbaar.

Doordat minder of geen BHV-, EHBO- en reanimatietrainingen hebben plaatsgevonden, komt de verplichting voor werkgevers vanuit de Arbowet om veiligheid op orde te hebben merkbaar in het gedrang. Wij realiseren ons dat de landelijke maatregelen zorgen voor een breuk in het vertrouwen om collega’s fysiek bij elkaar te brengen. Daarnaast voelen we ook allemaal de financiële impact die Covid-19 heeft. Maar het belang van het up-to-date houden van de beschreven procedures in het ontruimingsplan/bedrijfsnoodplan zoals ook het competent houden van uw (bedrijfs)hulpverleners is groot.

Arbowetgeving

Waar veel medewerkers zoveel als mogelijk thuiswerken zijn er vitale beroepen, productiebedrijven, winkelbedrijven en andere sectoren waar dit niet mogelijk is. Een fysieke bezetting op de werkvloer is hier noodzakelijk. Hiervoor blijft de Arbowetgeving van kracht en zullen er getrainde medewerkers aanwezig moeten zijn die in actie kunnen komen bij calamiteiten. Waar de werkdruk toeneemt, neemt de kans op fouten en incidenten evenredig toe. De bedrijfsrisico’s worden groter.

We willen u de officiële regelingen vanuit de overheid niet onthouden: in een ministeriële regeling (regeling 3.1 en 3.2 F) wordt aangegeven dat groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van organisaties, instellingen en bedrijven mogen doorgaan. Deze regeling valt onder de tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 welke is ingegaan op 15 januari 2021 en vervalt op 01 maart 2021.

BHV-trainingen mogen doorgaan onder voorwaarden

Na overleg tussen het bestuur van de BVBN en de heer Jan van den Broek, landelijk specialist en jurist van VNO-NCW en MKB-Nederland, is duidelijk geworden dat het op basis van de noodwetgeving goed verdedigbaar is, dat fysieke BHV trainingen doorgang kunnen vinden onder de volgende voorwaarden:

Voor BHV is dit het geval omdat het op grond van de Arbowetgeving een wettelijke verplichting is. Daar waar gewerkt wordt, moet worden gezorgd voor deskundige en geoefende bedrijfshulpverleners. Voor het beoefenen van praktische vaardigheden zoals reanimatie of brandbestrijding is het noodzakelijk om fysiek bij elkaar te komen.

Het is van belang dat u als werkgever een risicoanalyse maakt over de aanwezige veiligheidsrisico’s binnen uw organisatie en de mate waarin deze nog afdoende kunnen worden afgedekt door de deskundigheid en geoefendheid van de BHV-organisatie. De risico’s van trainen moeten in perspectief gezien worden ten opzichte van het risico van het uitstellen van de trainingen.
Immers, de consequenties van het niet beschikken over voldoende en geoefende (bedrijfs)hulpverleners in geval van een reanimatie of ontruiming zijn groot. Zeker in de cruciale beroepen waarin de werkzaamheden gewoon doorgang vinden.

Overleg met uw opleider wat in uw situatie mogelijk is

Neem contact op met uw opleider en overleg welke slimme oplossingen er mogelijk zijn om ‘corona-proof’ te trainen. Digitaal via e-learning, webinars en workshops en praktisch via verkorte praktijktraining in kleine groepjes of het toetsen van de cruciale competenties één op één. Dit draagt bij aan het reduceren van blootstelling, contactmomenten en reisbewegingen. Het zorgt er ook voor dat u aantoonbaar kunt blijven voldoen aan wet- en regelgeving.

In dit kader is het belangrijk voor u om te weten dat de opleiders/leden van de BVBN de goedgekeurde branche-protocollen en de RIVM-richtlijnen in acht nemen, zodat de veiligheid van cursisten en instructeurs gewaarborgd wordt.

Met vriendelijke groet, Stay Safe

Het bestuur van de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland