Corona update: NOW 2.0

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Op 20 mei heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een persconferentie toegelicht dat de huidige NOW-regeling met drie maanden zal worden verlengd. De NOW 2.0 is een feit. Het doel van de verlenging van de maatregelen is om banen en inkomens in de komende periode te beschermen, maar tegelijkertijd wordt aangegeven dat het niet ondenkbaar is dat, ondanks de getroffen maatregelen, ontslagen en faillissementen in de komende periode niet voorkomen kunnen worden. Het kabinet heeft aangegeven dat het beperken van de economische schade een gedeelde verantwoordelijkheid is van de overheid en de samenleving.

De NOW 2.0 kent dan ook een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerste NOW-regeling, zodat de nieuwe regeling beter aansluit bij de huidige omstandigheden. Werkgevers en werknemers zullen zich in de komende tijd moeten gaan aanpassen aan de nieuwe economische realiteit en met het nieuwe pakket aan maatregelen wil het kabinet ze daarbij ondersteunen.

Hoe ziet de verlenging van NOW-regeling eruit:

 Doel van de regeling

Het doel van de verlengde regeling blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige NOW-regeling. Voor werkgevers met een omzetverlies van minimaal 20% moet het mogelijk blijven om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden en de lonen voor 100% te kunnen blijven betalen.
 

Inhoud van de regeling

Er wordt naar gestreefd om het vanaf 6 juli 2020 mogelijk te maken voor werkgevers om een tegemoetkoming aan te vragen voor de loonkosten over de maanden juni, juli en augustus. De voorwaarden, zoals die in de huidige NOW-regeling van toepassing zijn, gelden hiervoor ook. Er moet sprake zijn van minimaal 20% omzetverlies en je moet als werkgever er alles aan doen om werknemers in dienst te houden. Als dat het geval is, dan kun je als werkgever een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten aanvragen bij het UWV. De omzetdaling zal worden vastgesteld over een periode van drie maanden, te starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. In het geval je als werkgever in de huidige NOW-regeling een aanvraag hebt gedaan, dan zal voor de verlenging gelden dat de periode van de omzetdaling moet aansluiten bij de periode van omzetdaling waarvoor bij je de eerste aanvraag hebt gekozen. Als je bijvoorbeeld bij de eerste aanvraag als periode van omzetdaling hebt gekozen voor april, mei en juni, dan zal voor de tweede aanvraag gelden dat de periode van omzetdaling start op 1 juli. Voor de aanvraag van de NOW 2.0 geldt de maand maart 2020 als referentiemaand voor de loonsom. Voor zowel werkgevers die al een eerste aanvraag voor de NOW-regeling hebben gedaan, alsmede voor werkgevers die nog niet eerder een beroep op de regeling hebben gedaan, staat de subsidieaanvraag open. De aanvraag voor de NOW 2.0 kan tot en met 31 augustus 2020 door werkgevers worden gedaan. 

Als je als werkgever een aanvraag voor de tweede tranche doet, dan krijg je van het UWV als voorschot 80% van de tegemoetkoming. Er zal pas achteraf kunnen worden vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of er sprake is van een daling in de loonsom over de maanden juni, juli en augustus. Goed om te weten is dat de door een werkgever ontvangen subsidie meetelt als omzet voor de NOW-regeling.

Een van de wijzigingen in de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0 ziet op de boete bij ontslag op basis van bedrijfseconomische gronden. In de NOW 1.0 werd van werkgevers verwacht dat zij het loon van hun werknemers doorbetaalden en ook dat zij niet zouden overgaan tot het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV op basis van bedrijfseconomische gronden. Op het moment dat je als werkgever wel tot een dergelijk ontslag overgaat of de aanvraag daarvoor is niet tijdig ingetrokken, dan krijgt je als werkgever daarvoor een ‘boete’. Die boete houdt in dat het loon van de werknemer die voor ontslag is voorgedragen, wordt verhoogd met 50% en de subsidie wordt met het loon van de betreffende werknemer en de boete van 50% verlaagd. Gevolg hiervan is dus een veel lagere subsidie en zodoende werd je als werkgever min of meer gedwongen om geen ontslag aan te vragen. Zoals gezegd, werkgevers en werknemers zullen zich moeten gaan aanpassen aan de nieuwe realiteit. Dit zal gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en ook faillissementen zullen niet in alle gevallen meer kunnen worden voorkomen. Ondanks dat het doel van de verlenging van de NOW-regeling is om zoveel als mogelijk banen te behouden, ziet het kabinet geen andere mogelijkheid dan de ‘boete’ op het aanvragen van een ontslagvergunning te verlagen en werkgevers daardoor de mogelijkheid te geven om zich aan te passen aan de huidige situatie door het, indien nodig, doorvoeren van herstructureringen om het voortbestaan van de onderneming te kunnen garanderen. Op die manier kunnen faillissementen en veel meer ontslagen worden voorkomen. Voor ontslagaanvragen die worden gedaan in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 zal de subsidie niet meer met 150% van de loonsom van de ontslagen werknemer(s) worden gecorrigeerd, maar met 100%. 

De wettelijke regelgeving rondom ontslag en de ontslagbescherming van werknemers blijft bestaan. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding. 

Er komen bij het aanvragen van de tweede tranche aanvullende voorwaarden voor werkgevers die voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag willen indienen. Deze werkgevers moeten hierover in overleg treden met de betreffende vakbonden. Mocht het zo zijn dat het, ondanks de NOW-regeling toch nodig is om herstructureringen door te voeren, dan verzoekt het kabinet met klem aan werkgevers en werknemers om dit zo veel als mogelijk goed voor te bereiden. 

Een andere wijziging in de NOW 2.0 ziet erop dat werkgevers die een beroep op de regeling doen in het jaar 2020 geen dividend of bonussen mogen uitkeren en geen eigen aandelen mogen inkopen. De regeling voorziet namelijk in een vergoeding van de loonkosten en mag geen ruimte bieden voor dergelijke uitkeringen. Opmerking verdient ten aanzien van bonussen dat de beperking daarvan ziet op het uitkeren van bonussen aan het bestuur en directie. Bonussen aan overig personeel mogen wel worden uitgekeerd. De verplichting tot het niet mogen uitkeren van de bonussen, dividenden en het inkopen van eigen aandelen geldt voor bedrijven waarvoor geldt dat zij een accountantsverklaring moeten overleggen voor de ontvangen subsidie. Nog niet bekend is boven welk bedrag een dergelijke verklaring vereist is.  

Een aanvullende voorwaarde in de NOW 2.0 is dat je als werkgever een inspanningsverplichting krijgt om je werknemers te stimuleren om zich te laten bij-/omscholen. Het is realiteit dat veel werknemers op het moment niet of minder werken en dat zij zich zullen moeten voorbereiden op een andere manier van werk of in een uiterst geval op ander werk. Het is hiervoor wenselijk dat werknemers de mogelijkheid krijgen om zich daarop voor te bereiden en om ontwikkeladvies te krijgen. Het kabinet heeft hiervoor het crisispakket NL leert door opgezet. Dit pakket heeft als doel om werknemers die hun werk dreigen te verliezen te ondersteunen en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Het pakket moet nog verder worden uitgewerkt. De beoogde termijn van inwerkingtreding is 1 juli 2020 met een looptijd tot eind 2020. 

In de tweede tranche is extra aandacht besteed aan seizoenswerk, aangezien de NOW 1.0 in de meeste gevallen voor deze bedrijven heel ongunstig uitviel. Voor de NOW 2.0 wordt als referentie voor de loonsom de maand maart aangehouden. Als seizoenbedrijven hebben opgeschaald en in maart een hogere loonsom hadden dan in januari, dan zal dit in het tweede tijdvak tot een hogere subsidie leiden. Daarnaast is besloten om voor deze bedrijven in het eerste subsidietijdvak een aanpassing door te voeren. Dit geldt als compensatie voor de bedrijven die in januari een niet representatieve loonsom hadden ten opzichte van de maanden maart tot en met mei. De aanpassing wordt automatisch doorgevoerd bij de aanvragers voor wie dit voordeling uitpakt. Aandachtspunt hierbij is voor de werkgevers die met seizoenwerk te maken hebben dat zij wel een aanvraag moeten doen voor de NOW 1.0 indien zij dit tot op heden nog niet hebben gedaan. Die aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De aanpassing ziet erop dat als de daadwerkelijke loonsom van de maanden maart tot en met mei hoger is dan driemaal de loonsom van januari, dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de hoogte van de subsidie bij de vaststelling ervan. Kanttekening hierbij is dat deze aanpassing ziet op de subsidievaststelling en niet het systeem van bevoorschotten wijzigt. Je zal als werkgever de aanvullende tegemoetkoming dan ook pas na afloop van de subsidieperiode ontvangen, hetgeen niet eerder dan september 2020 zal zijn.

De laatste wijziging van de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0 ziet op de opslag van 30% voor werkgeverslasten. Die opslag zal in de NOW 2.0 worden verhoogd naar 40%, zodat je als werkgever in staat wordt gesteld om naast je loonkosten ook andere kosten te kunnen blijven voldoen. 
 

Aanvraag 

De planning is dat de aanvraag voor de NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 kan worden ingediend. Evenals de aanvraag voor de eerste tranche zal ook deze aanvraag bij het UWV moeten worden ingediend.