Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement instructeurs en adviseurs BVBN.

De juridische basisregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten. Dit is het formele raamwerk van een vereniging. De praktische uitwerking en andere vereniging afspraken zijn beschreven in dit huishoudelijk reglement. Dit is een levendig document en kan tijdens de Algemene Leden Vergadering worden aangepast.

Begripscriteria.


Artikel 1: Criteria voor aanmelding Nieuwe leden
Artikel 2: Aanmelding van Nieuwe leden (Inschrijfformulier)
Artikel 3: Beroepsmogelijkheid

Artikel 4: Individuele leden en donateurs
Artikel 5: Financiële verplichtingen

Artikel 6: Kascommissie
Artikel 7: Administratieve verplichtingen

Artikel 8: Opleidingen

Artikel 9: Kwaliteitseisen opleiders

Artikel 10: Kwaliteitseisen instructeurs en docenten
Artikel 11: Klachtenregeling
Artikel 12: Benoeming en werkwijzen van de commissies
Artikel 13: Algemene Ledenvergadering
Artikel 14: Slotbepalingen

Artikel 1: Criteria voor Aanmelding/Lidmaatschap
Om lid te kunnen worden als instructeur of veiligheidsadviseur van de BVBN dient de partij die een lidmaatschap van de BVBN aanvraagt:

 1. Beroepsmatig actief zijn in de veiligheidsbranche als instructeur of veiligheidsadviseur.
 2. Activiteiten te hebben die gericht of gerelateerd zijn op het verzorgen van opleidingen, trainingen en/of veiligheid advieswerkzaamheden, of in deze strekking. Dit dient te blijken uit diploma’s en/of certificaten.
 3. In het bezit van Verklaring omtrent gedrag niet ouder dan 3 jaar.
 4. Elk lid houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij het vastleggen van persoon- en klantgegevens.
 5. Gebruik te maken van basislesstof en leeromgevingen van erkende kenniscentra aangevuld met vakliteratuur.
 6. De benodigde bezit in competenties, didactische vaardigheden en ervaring die aantoonbaar is.
 7. Gebruik te maken van veilige gekeurde/gecertificeerde oefenmaterialen.
 8. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten of hier via een werkgever gebruik van te maken.
 9. Aan te tonen dat zij redelijkerwijze in staat kan worden geacht te voldoen aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen.

Te verklaren dat zij willen voldoen aan de Gedragscode en het huishoudelijk reglement van de BVBN

Artikel 2: Aanmelding nieuwe leden

 1. Aanmelding van nieuwe leden geschiedt door het insturen van het aanmeldingsformulier van de BVBN. Na ontvangst zal het bestuur de aanvraag beoordelen en besluiten om de instructeur of adviseur als lid toe te laten.
 2. Na aanmelding conformeert het nieuwe lid zich aan de voorwaarden en gedragsregels van de BVBN.

Artikel 3: Beroepsmogelijkheid.

 1. Afwijzing van een aanmelding is voorzien van een motivatie door het bestuur van de BVBN. De afgewezene heeft tot een maand na de afwijzing de tijd om tegen deze beslissing in beroep te gaan.
 2. Het beroep is gericht aan het bestuur van de BVBN
 3. Op het beroep wordt beslist wordt beslist in de eerstvolgende leden vergadering die alsnog tot toelating kan besluiten.

Artikel 4: Individuele leden.

 1. Lidmaatschappen op persoonlijke titel hebben geen stemrecht.

Artikel 5: Financiële verplichtingen

 1. Leden zijn verplicht tot het betalen van contributie.
 2. De contributie voor instructeurs en adviseurs is € 100,00 excl BTW per jaar.
  Eenmalige inschrijfkosten bedragen €. 50,00 excl.BTW
 3. Het lid dient te goeder trouw zijn opgave te doen in het aanmeldingsformulier.

Artikel 6: Administratieve verplichting.

 1. Leden zijn verplicht wijzingen in contactgegevens, zoals bekend bij de eerste inschrijving bij BVBN binnen een kalendermaand te melden bij het secretariaat van de BVBN.
 2. Leden en donateurs zijn verplicht de contributie bijdrage te voldoen, binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 7: Opleidingen.

 1. Leden van de BVBN gebruiken voor veiligheids- en BHV-gerelateerde opleidingen lesstof waarbij de Arbo-catalogus van de Sociaal Economische Raad, De BHV-wijzer BHV-NVB en goede bhv-praktijken als grondslag wordt gebruikt. Voor andere opleiding gebruikt men het lesmateriaal zoals beschikbaar gesteld door kenniscentra of bewezen lesstof vanuit de branche.

Artikel 8: Kwaliteitseisen leden

 1. Kwaliteit is een belangrijk aspect voor leden van de BVBN. Ze willen zich hiermee onderscheiden van niet-leden.

Kwaliteit is daarnaast een essentieel onderdeel in de lobby die de BVBN nastreeft. Leden zijn verplicht zich te conformeren aan de Statuten, Gedragscode en het huishoudelijk reglement van de BVBN.
Zij kunnen hier daadwerkelijk worden getoetst.
Dit leidt tot een onderscheidend vermogen voor leden van de BVBN.

 • Toetsing van de eisen van de BVBN bestaat uit:   
   Jaarlijks uitvoeren van een zelfevaluatie door het lid op de eisen en    
   gedragsregels.
 • Zelfevaluatie: de zelfevaluatie bestaat uit de volgende aspecten:

Het zelf invullen van de checklist door het lid en daarmee beoordelen of de instructeur/adviseur aan alle eisen van de BVBN voldoet.
Leden vullen dus jaarlijks dit document in en sturen dit aan het secretariaat van de BVBN

Artikel 9

De door het BVBN lid aan klanten verstrekte informatie is te allen tijde waarheidsgetrouw en accuraat. De klant moet ten alle tijden informatie kunnen verkrijgen over de aangeboden cursus en advieswerkzaamheden.

Artikel 10: Geschillenregeling.

Indien een klacht niet leidt tot een oplossing voor het geschil met een werkgever of opdrachtgever, kan dit geschil worden voorgelegd aan het bestuur van de BVBN. Het bestuur zal binnen een termijn van 4 weken een advies uitbrengen aan partijen.

Artikel 12: Benoeming en Werkwijze van Commissies.

 1. Het bestuur is bevoegd commissies te benoemen voor de uitvoering van specifieke taken. 
 2. Samenstelling, taak van een commissie worden na benoeming ter kennis gebracht van de leden; evenzo wordt de herroeping bekend gemaakt.
 3. Een commissie bestaat uit medewerkers van de leden danwel, voor het geval specifieke en niet bij de leden aanwezige kennis is vereist, uit personen die daartoe met goedkeuring van het bestuur worden uitgenodigd.
 4. Iedere commissie kent tenminste een voorzitter.
 5. Aan iedere commissie neemt ten minste één bestuurslid deel.
 6. De commissies zijn verplicht ter gelegenheid van iedere jaarvergadering aan de leden verslag te doen van hun activiteiten.

Artikel 13: Algemene Ledenvergadering 

 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. 
 2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de (mail)adressen van de leden. 
 3. De termijn van de oproeping bedraagt minstens veertien dagen. 
 4. Bij de oproeping wordt de agenda en de te behandelen onderwerpen vermeld. 
 5. Per lid zijn maximaal 2 personen aanwezig. Voorafgaande aanmelding is verplicht. 
 6. Alleen leden die niet geschorst zijn en geen betalingsachterstand hebben, hebben toegang tot de algemene leden vergadering. 
 7. Over toelating van anderen bedoelde personen beslist de Algemene Ledenvergadering. 
 8. Alleen leden die niet geschorst zijn en geen betalingsachterstand hebben, hebben stemrecht. Het aantal stemmen is afhankelijk van de contributie-categorie waar in een lid zich bevindt. Het aantal aanwezige stemmen wordt vastgesteld door het bestuur. 
 9. De BVBN kent 3 omzetcategorien: I omzet < € 500.000. Dit lid heeft 1 stem II omzet > € 500.000/< 2.000.000. Dit lid heeft 2 stemmen. III omzet > € 2.000.000. Dit lid heeft 3 stemmen. 
 10. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen. Ieder lid kan slechts voor vijf andere leden als gemachtigde optreden. 
 11. Een voorstel is aangenomen bij 50% van de stemmen + 1 

Artikel 14: Slotbepalingen. 

Ieder lid ontvangt bij aanvraag van het lidmaatschap kosteloos een exemplaar van de statuten en het huishoudelijke reglement.