De (meer)waarde wat de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) oplevert

‘Wist jij dat 2 op de 5 werknemers in Nederland te maken heeft met lichamelijk belastend werk? Denk aan te zwaar tillen, veel bukken of aan de lopende band dezelfde beweging maken. In totaal lijden 460.000 werknemers daardoor aan een beroepsziekte aan hun rug, arm, nek, schouder, knie of heup. Dat zorgt niet alleen voor veel persoonlijk leed, uitval en arbeidsongeschiktheid, maar levert jaarlijks ook hoge kosten voor werkgevers en de maatschappij op. Voorkomen is dus in ieders belang (bron: Ministerie van SZW/Arboportaal).’

‘Staatssecretaris Bas van ’t Wout heeft op maandag 16 november 2020 samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer de Week van de Werkstress geopend. Deze week werd voor de derde keer georganiseerd door OVAL, de brancheor¬gani¬satie van arbo¬diensten. Dit is nodig, omdat werkstress een groot maatschappelijk probleem blijft: bijna 1,3 miljoen mensen hebben last van burn-outklachten. Werkstress zorgt voor veel persoonlijk leed, gezondheids¬schade en maatschappelijke kosten (bron: Ministerie SZW/Arboportaal).’
 

Bovenstaande quotes zijn twee van de vele onderwerpen die van belang zijn voor de gezondheid, het welzijn én de veiligheid van medewerkers binnen iedere organisatie.

De RI&E is vanuit de Arbowet (artikel 5 en 13) verplicht gesteld voor alle werkgevers, met uitzondering van zelfstandige ondernemers zonder personeel. Het Plan van Aanpak (PvA) is een verplicht onderdeel van de RI&E. “Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Het resultaat dient schriftelijk te worden vastgelegd.” De Inspectie SZW handhaaft dit.

De RI&E is vanuit de wetgeving de eis, maar wat brengt het op en wat is de toegevoegde waarde voor mijn bedrijf?

Het antwoord op deze vraag is niet zo heel moeilijk. Investeren in gezond en veilig werken komt altijd ten goede aan de arbeidsproductiviteit. Door het onderkennen/erkennen van de risico’s, de preventie serieus te nemen en een sterk veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen, kunnen ongevallen op de werkvloer én verzuim door ziekte of langdurig door burn-out flink worden teruggedrongen. Dit is de toegevoegde waarde van de RI&E, omdat het geld oplevert. Dit heeft zich zeker bewezen bij veel organisaties.

Elk jaar wordt de Week van de RI&E georganiseerd. Dit jaar is dat van 21 tot 25 juni. De BVBN onderstreept het belang van deze jaarlijks terugkerende ‘aandachtsweek’. Uit de Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma RI&E 2020-2023 van Ministerie SZW blijkt dat ongeveer 50% van de Nederlands bedrijven (met personeel) een actuele RI&E, inclusief een Plan van Aanpak heeft.

De bedrijfsongevallen cijfers, zoals gepubliceerd door het Ministerie SZW, liegen er niet om. 4.000 mensen per jaar overlijden als gevolg van arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het aantal beroepsziekten in Nederland hoog. Neem als voorbeeld de werk gebonden psychische aandoeningen als beroepsziekte. In 2019 was in bijna 50% (bron: NIP-Nederlands Instituut van Psychologen) van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (tegen ruim 30% in 1998).

En nu… sinds maart 2020 komt daar nog bij: Covid-19 en het thuis-/hybride werken. Dit brengt weer nieuwe risico’s met zich mee op het gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid, én andere psychische belasting. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de werknemer, ook al werkt hij/zij thuis. Het is dus zaak om de RI&E én het Plan van Aanpak aan te passen aan deze nieuwe situatie.

De RI&E is een ‘wettelijke must’ wat tijd en energie kost, maar levert blije, gezonde medewerkers én geld op!