BrandWijzer

BrandWijzer is ontwikkeld omdat er behoefte bleek aan een instrument waarmee bestuur en
management van zorginstellingen voor zichzelf in beeld kunnen brengen hoe het ervoor
staat met de brandveiligheid in de instelling. Tot op heden waren zij hiervoor afhankelijk van
eigen medewerkers, ingehuurde deskundigen of commentaar door handhavers van het
bevoegd gezag: individuen met een zekere expertise. Kenmerkend voor deze expertise is
dat deze vaak terugvoert op de standaardeisen uit het Bouwbesluit. Het is echter niet gezegd
dat deze standaardeisen ook volstaan om de risico’s in zorginstellingen te beheersen.

Incidenten over de afgelopen jaren hebben nogmaals duidelijk gemaakt dat brandveiligheid
in zorginstellingen niet vanzelfsprekend is, zelfs wanneer voldaan wordt aan de wettelijke
voorschriften. Het is echter ook niet wenselijk wanneer bestuurders van zorginstellingen veel
gaan investeren in maatregelen waarvan onduidelijk is in hoeverre deze maatregelen zorgen
voor een daadwerkelijke toename van veiligheid. Als averechts effect van dit ondeskundig
‘stapelen’ van maatregelen, zonder helder inzicht in de daadwerkelijke opbrengst, kan een
schijnveiligheid ontstaan waarbij men zich veilig waant, terwijl aan het daadwerkelijke risico
weinig veranderd is. Idealiter wordt met (beperktere) investering in andere maatregelen wel
een effectieve toename van de veiligheid bewerkstelligd. Kortom: inzicht is nodig om de
juiste maatregelen en voorzieningen te kunnen treffen.


BrandWijzer is specifiek ontwikkeld voor zorginstellingen om meer inzicht te krijgen in
brandveiligheid en de maatregelen en voorzieningen die deze brandveiligheid kunnen
verhogen. De vragenlijst wordt ingevuld door de eigen deskundige van de instelling.
BrandWijzer geeft op basis daarvan een onderbouwd inzicht in de daadwerkelijke risico’s en
de waarde van de getroffen maatregelen en voorzieningen voor de brandveiligheid.

Downloads

Brandwijzer.pdf