Huishoudelijk reglement voor opleiders en adviesbureaus

Huishoudelijk Regelement BVBN. 

De juridische basisregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten. Dit is het  formele raamwerk van een vereniging. De praktische uitwerking en andere  vereniging afspraken zijn beschreven in dit huishoudelijk reglement. Dit is een  levendig document en kan tijdens de Algemene Leden Vergadering worden  aangepast. 

Begripscriteria. 

Artikel 1: Criteria voor aanmelding Nieuwe leden 
Artikel 2: Aanmelding van Nieuwe leden (Inschrijfformulier) 
Artikel 3: Beroepsmogelijkheid 
Artikel 4: Individuele leden en donateurs 
Artikel 5: Financiële verplichtingen 
Artikel 6: Kascommissie 
Artikel 7: Administratieve verplichtingen 
Artikel 8: Opleidingen 
Artikel 9: Kwaliteitseisen opleiders 
Artikel 10: Kwaliteitseisen instructeurs en docenten 
Artikel 11: Klachtenregeling 
Artikel 12: Benoeming en werkwijzen van de commissies 
Artikel 13: Algemene Ledenvergadering 
Artikel 14: Slotbepalingen 

Artikel 1: Criteria voor Aanmelding/Lidmaatschap 

Om lid te kunnen worden van de BVBN dient de partij die een lidmaatschap van de  BVBN aanvraagt:  

a. Ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel; 

b. Activiteiten te hebben die gericht of gerelateerd zijn op het verzorgen van  opleidingen, trainingen en/of veiligheid advieswerkzaamheden, of in deze  strekking. Dit dient uit de omschrijving in de Kamer van Koophandel te blijken.  

c. Gebruik te maken van een kwaliteit managementsysteem waarmee de  kwaliteit en werkprocessen van het bedrijf zijn geborgd.  

d. Elk lid houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) bij het vastleggen van persoon- en klantgegevens. Als persoons- en/of  klantgegevens worden uitbesteed aan een verwerker dan is een  verwerkersovereenkomst verplicht.  

e. Gebruik te maken van basislesstof en leeromgevingen van erkende  kenniscentra aangevuld met vakliteratuur.  

f. Gebruik te maken van aantoonbaar betrouwbare instructeurs met de  benodigde competenties, didactische vaardigheden en ervaring die  aantoonbaar is.  

g. Gebruik te maken van gediplomeerd en gecertificeerde adviseurs als het een  adviesbedrijf betreft.

h. Een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten met een  minimale dekking van € 2.500.000,-. 

i. Aan te tonen dat zij redelijkerwijze in staat kan worden geacht te voldoen aan  de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen.  

Te verklaren dat zij willen voldoen aan de Gedragscode en het huishoudelijk  reglement van de BVBN 

j. Aan te tonen dat het lid een klachtenregistratie voert 

Artikel 2: Aanmelding nieuwe leden 

a. Aanmelding van nieuwe leden geschiedt door het insturen van het  aanmeldingsformulier van de BVBN. Na ontvangst zal het bestuur de  aanvraag beoordelen en besluiten om het bedrijf als lid toe te laten. Definitief  lidmaatschap ontstaat op het moment dat de Algemene ledenvergadering  heeft plaatsgevonden.  

b. Na aanmelding conformeert het nieuwe lid zich aan de voorwaarden en  gedragsregels van de BVBN. 

Artikel 3: Beroepsmogelijkheid. 

a. Afwijzing van een aanmelding is voorzien van een motivatie door het bestuur van de BVBN. De afgewezene heeft tot een maand na de afwijzing de tijd om  tegen deze beslissing in beroep te gaan. 

b. Het beroep is gericht aan het bestuur van de BVBN 

c. Op het beroep wordt beslist wordt beslist in de eerstvolgende leden  vergadering die alsnog tot toelating kan besluiten. 

Artikel 4: Individuele leden en donateurs 

a. De vereniging kent statutair naast leden ook donateurs. Donateurs zijn die  natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich  jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde  bijdrage te storten. Hier kan vanuit de donateur een tegenprestatie worden  verlang op promotioneel gebied. 

b. Donateurs kunnen worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Leden vergadering. Wel kan er verzocht worden de vergadering te verlaten tijdens  behandeling van specifieke agendapunten.  

c. Donateurs hebben geen stemrecht 

d. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. e. De vereniging kent ook individuele leden. Adviseurs, instructeurs, docenten en  ambassadeurs kunnen op persoonlijke titel tegen betaling lid worden van de  BVBN.  

f. Lidmaatschappen op persoonlijke titel hebben geen stemrecht. 

Artikel 5: Financiële verplichtingen 

a. Leden zijn verplicht tot het betalen van contributie. 

b. De contributie is gerelateerd aan de omzet van opleidingen en/of advies  werkzaamheden van de onderneming. 

c. De BVBN kent 3 omzetstaffels 

d. Het lid dient te goeder trouw zijn opgave te doen in het aanmeldingsformulier.  Ook bij omzetgroei of – daling van de onderneming wat gevolgen heeft voor de  contributiebijdrage zullen worden gemeld aan het bestuur. BVBN heeft hierop  het recht om de contributie en stemrecht aan te passen. 

Artikel 6: Kascommissie 

a. Conform artikel 15.4 van de statuten worden door de algemene ledenvergade ring de leden van de kascommissie benoemd. De kascommissie bestaat uit  twee leden, niet zijnde bestuursleden. 

b. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. De  kascommissie is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, saldi, boeken en  bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit  onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de leden tijdens de Algemene Leden  Vergadering. 

c. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester decharge te verlenen, zal zij een betreffend voorstel doen aan de Algemene Leden  Vergadering.  

d. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen over het financiële  beheer te doen.  

Artikel 7: Administratieve verplichting. 

a. Leden zijn verplicht wijzingen in contactgegevens, zoals bekend bij de KvK en  de eerste inschrijving bij BVBN binnen een kalendermaand te melden bij het  secretariaat van de BVBN. 

b. Leden en donateurs zijn verplicht de contributie bijdrage te voldoen, binnen 30  dagen na ontvangst van de factuur. 

Artikel 8: Opleidingen. 

a. Leden van de BVBN gebruiken voor veiligheids- en BHV-gerelateerde  opleidingen lesstof waarbij de Arbo-catalogus van de Sociaal Economische  Raad, De BHV-wijzer BHV-NVB en goede bhv-praktijken als grondslag wordt  gebruikt. Voor andere opleiding gebruikt men het lesmateriaal zoals  beschikbaar gesteld door kenniscentra of bewezen lesstof vanuit de branche.  

b. Leden die BHV-opleidingen verzorgen volgens de Arbowet, deze dienen te  bestaan uit theorie en benodigde fysieke competenties. Als hieraan is voldaan  wordt een volledig BHV-certificaat verstrekt.  

Artikel 9: Kwaliteitseisen leden 

a. Kwaliteit is een belangrijk aspect voor leden van de BVBN. Ze willen zich  hiermee onderscheiden van niet-leden.  

Kwaliteit is daarnaast een essentieel onderdeel in de lobby die de BVBN  nastreeft. Leden zijn verplicht zich te conformeren aan de Statuten, Gedragscode en het huishoudelijk reglement van de BVBN. Zij worden hier  daadwerkelijk op getoetst door een onafhankelijke instelling. Dit leidt tot een  onderscheidend vermogen voor leden van de BVBN.

b. Toetsing van de eisen van de BVBN bestaat uit twee onderdelen:  I Eenmaal in de 3 jaar een audit door een onafhankelijke certificerende  instelling op het voldoen aan de eisen van BVBN en gedragsregels.  II Jaarlijks uitvoeren van een zelfevaluatie door het lid op de eisen en  gedragsregels. 

c. Zelfevaluatie: de zelfevaluatie bestaat uit de volgende aspecten:  I Het zelf invullen van de checklist door het lid en daarmee beoordelen of de  organisatie aan alle eisen van de BVBN voldoet.  

II De zelfevaluaties worden besproken tijdens de audit door de onafhankelijke  certificerende instelling. 

III Leden moeten jaarlijks de kwaliteitsverklaring inleveren. In deze verklaring  geven leden aan of zij voldoen aan de criteria van de BVBN. 

Leden vullen dus jaarlijks dit document in en sturen dit aan het secretariaat  van de BVBN  

d. Vrijstellingen: een lid kan in aanmerking komen voor vrijstelling voor de audit indien zij in het bezit is van een geldig. 

I ISO 9001 certificaat 

II Keurmerk NIBHV. 

III Naast de genoemde voorbeelden kunnen mogelijk ook andere  keurmerken/registraties tot (gedeeltelijke) vrijstelling leiden. Leden kunnen  daarvoor een verzoek tot vergelijking indienen bij het bestuur. Het bestuur  beslist hierover. 

Artikel 9B 

De door het BVBN lid aan (potentiële) klanten verstrekte informatie is te allen tijde  waarheidsgetrouw en accuraat. De klant moet ten alle tijden informatie kunnen  verkrijgen over de aangeboden cursus en advieswerkzaamheden alsook over de  contractuele vereisten. 

Voor opleidingen geldt: 

Het BVBN lid meldt voor zover van toepassing in informatie resp. de  website ten minste de volgende informatie:  

a. De naam van de cursus 

b. De inhoud van de cursus (syllabus)  

c. Het niveau en doelgroep van de cursus  

d. De lengte van de cursus  

e. De doelstellingen van de cursus  

f. De studiebelasting 

e. Kwalificaties die behaald kunnen worden. 

f. Te behalen certificaat/diploma of bewijs van deelname.  

g. Vooropleiding vereisten 

h. Prijs 

i. Vrijstellingenbeleid. 

Artikel 10: Kwaliteitseisen instructeurs, adviseurs en docenten.

a. Leden van de BVBN maken gebruik van instructeurs en docenten die in het  bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en geldige diploma’s en  certificaten.  

Artikel 11: Geschillenregeling. 

Indien de klachtenregeling niet leidt tot een oplossing voor het geschil met een klant,  kan dit geschil worden voorgelegd aan het bestuur van de BVBN. Het bestuur zal  binnen een termijn van 4 weken een advies uitbrengen aan partijen. 

Artikel 12: Benoeming en Werkwijze van Commissies. 

a. Het bestuur is bevoegd commissies te benoemen voor de uitvoering van  specifieke taken.  

b. Samenstelling, taak van een commissie worden na benoeming ter kennis  gebracht van de leden; evenzo wordt de herroeping bekend gemaakt. c. Een commissie bestaat uit medewerkers van de leden danwel, voor het geval  specifieke en niet bij de leden aanwezige kennis is vereist, uit personen die  daartoe met goedkeuring van het bestuur worden uitgenodigd.  

d. Iedere commissie kent tenminste een voorzitter.  

e. Aan iedere commissie neemt ten minste één bestuurslid deel. f. De commissies zijn verplicht ter gelegenheid van iedere jaarvergadering aan  de leden verslag te doen van hun activiteiten. 

Artikel 13: Algemene Ledenvergadering 

a. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.  b. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de (mail)adressen van de leden.  c. De termijn van de oproeping bedraagt minstens veertien dagen.  d. Bij de oproeping wordt de agenda en de te behandelen onderwerpen vermeld. e. Per lid zijn maximaal 2 personen aanwezig. Voorafgaande aanmelding is  verplicht.  

f. Alleen leden die niet geschorst zijn en geen betalingsachterstand hebben,  hebben toegang tot de algemene leden vergadering. 

g. Over toelating van anderen bedoelde personen beslist de Algemene  Ledenvergadering. 

h. Alleen leden die niet geschorst zijn en geen betalingsachterstand hebben,  hebben stemrecht. Het aantal stemmen is afhankelijk van de contributie categorie waar in een lid zich bevindt. Het aantal aanwezige stemmen wordt  vastgesteld door het bestuur.  

i. De BVBN kent 3 omzetcategorien: I omzet < € 500.000. Dit lid heeft 1 stem II  omzet > € 500.000/< 2.000.000. Dit lid heeft 2 stemmen. III omzet > €  2.000.000. Dit lid heeft 3 stemmen.  

j. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen. Ieder lid kan slechts voor vijf andere leden als gemachtigde optreden. 

k. Een voorstel is aangenomen bij 50% van de stemmen + 1 

Artikel 14: Slotbepalingen.

Ieder lid ontvangt bij aanvraag van het lidmaatschap kosteloos een exemplaar van  de statuten en het huishoudelijke reglement.