Gedragscode

Het (adspirant) lid van de BVBN  

Een (aspirant) lid van de BVBN zijn de veiligheidsopleidingsbedrijven, (brand)veiligheidsadviesbureau  en ZZP’ers die in de branche werkzaam zijn. Daar waar ‘organisatie(s)’ staat, wordt bedoeld de  organisatie als geheel inclusief alle medewerkers (in loondienst dan wel ingehuurd) welke namens  deze organisatie werkzaamheden uitvoeren.  

Gedragscode op het werk  

(adspirant) leden van de BVBN zullen:  

 • De reputatie van de organisatie waarborgen en hooghouden; 
 • De regelementen, de wetten, de statuten en de overige regels van de overheid en de organisatie naleven; 
 • De verantwoordelijkheden van het werk dat zij uitvoeren, of het werk dat onder hun toezicht plaatsvindt, aanvaarden. Zij voeren hun werk professioneel en zorgvuldig uit; 
 • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben; 
 • Te allen tijde, binnen de professionele vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, gevaar voor de gezondheid en de veiligheid vermijden of voorkomen. Daarnaast moet ook te allen tijde ervoor zorg gedragen worden dat er geen ongunstige milieueffecten ontstaan; 
 • Een actuele en getoetste RI&E hebben en voldoen aan de wettelijke (arbo)-regelingen; ∙ Geen werk uitvoeren voor bedrijven of organisaties waarvan bekend is/wordt dat er geen goede en doelmatige hulp kan worden geboden of als blijkt dat de kennis niet ver genoeg reikt; 
 • Geen werk uitvoeren voor bedrijven of organisaties die onwettige doelstellingen nastreven. Wanneer het opleidingsbedrijf en/of de adviseur al gestart is met werkzaamheden voor een bedrijf of organisatie die onwettige doelstellingen nastreeft, is hij/zij verplicht om al deze werkzaamheden per direct te beëindigen; 
 • Hun certificaten en diploma’s onderhouden en alleen deskundige taken uitvoeren waar zij bevoegd voor zijn; 
 • Reële of vermeende belangenconflicten vermijden en advies geven aan betrokken partijen wanneer dergelijke situaties voorkomen; 
 • Hun professionele taken in eerlijkheid, volledigheid en onpartijdigheid uitvoeren; ∙ Geen gegevens bekend maken aan derden wanneer er redelijkerwijs een vermoeden is, dat zowel de vertrouwelijkheid als de geheimhouding in het geding is. Informatie wordt alleen gedeeld of gestuurd naar diegenen die voor ontvangst bevoegd is. De wettelijke regelingen hieromtrent zijn leidend; 
 • Onpartijdig handelen waarbij geen enkele marktpartij een voorkeursbehandeling krijgt; ∙ De belangen en de reputatie van de opdrachtgevers niet schaden; 
 • De geheimhoudingsplicht overzien, die afgesproken is met de desbetreffende partijen; ∙ Collega’s en elk ander persoon, waarbij zij een plicht hebben, ondersteunen een (adspirant) lid van de BVBN helpen collega’s en andere personen, die in vertrouwen naar hun toe komen wanneer er gevaar, risico of wangedrag dreigt te ontstaan, die anderen mogelijk schade kan berokkenen; 
 • De instelling informeren wanneer in enige mate de gedragscode wordt overschreden door elk ander lid van de instelling; 
 • De opdrachtgever meteen berichten wanneer zij: 
  • Een strafrechtelijke veroordeling of een ongunstige beslissing van de burgerlijke rechtbank ontvangen hebben en wanneer de veroordeling of beslissing betrekking heeft op de gedragscode; 
  • Failliet zijn verklaard of ontslagen zijn als bedrijfsdirecteur, stichting of een ANBI aangewezen goed doel; 
  • Kennis hebben over een beëindigd lidmaatschap van een beroepsorganisatie of andere organisatie, als gevolg van een tuchtprocedure.

Ethische principes  

Om te voldoen aan bovenstaande gedragscode wordt er van een (adspirant) lid van de BVBN  verwacht dat zij voldoen aan de volgende vier ethische principes:  

1. Eerlijkheid en volledigheid 

(adspirant) lid van de BVBN moeten op een vertrouwelijke, betrouwbare en zorgvuldige manier  handelen. Zij moeten er zich van bewust zijn dat hun werk en hun gedrag anderen kan beïnvloeden.  De privacy, de rechten en de reputaties van anderen dienen gerespecteerd te worden. (adspirant) lid  van de BVBN moeten alle vormen van omkoping en ongepaste beïnvloeding melden aan bevoegde  autoriteiten.  

2. Respect voor het leven, de wet, de omgeving en het algemeen welzijn 

(adspirant) lid van de BVBN dienen te allen tijde rekening te houden met de gezondheid en de  veiligheid van zichzelf en van anderen. Daarnaast dienen zij aandacht te besteden aan mogelijke  gevaren die de gezondheid en de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden. (adspirant) lid van de BVBN  dienen persoonlijke informatie en copyright gevoelige eigendommen en documenten te herkennen en  te respecteren. (adspirant) lid van de BVBN dienen in staat te zijn om de importantie van de fysieke  veiligheid en van de cyber veiligheid te herkennen en te waarborgen. (adspirant) lid van de BVBN  hebben de plicht om de kwaliteit van bedrijfsnoodorganisaties te beschermen en waar mogelijk te  verbeteren. Bovendien moeten (adspirant) lid van de BVBN proberen om zowel de daadwerkelijke, als  ook de potentiële nadelige effecten voor de omgeving te minimaliseren. (adspirant) lid van de BVBN  dienen open te staan voor commentaar van collega’s en werkgevers. Dit commentaar dient gezien te  worden als feedback en te worden gebruikt voor persoonlijke- en voor bedrijfsdoeleinden. (adspirant)  lid van de BVBN gaan professioneel om met de feedback en reageren niet vanuit emotie.  

3. Nauwkeurigheid en kracht 

(adspirant) lid van de BVBN dient altijd zorgvuldig te handelen en te werken in vakgebieden waar zij  bevoegd in zijn, of werken onder leiding van een bevoegde functionaris. (adspirant) lid van de BVBN  dienen hun vaardigheden en hun kennis actueel te houden. Daarbij moeten zij assisteren, waar nodig,  in ontwikkelingen over kennis en vaardigheden van andere beroepenvelden. (adspirant) lid van de  BVBN dienen te allen tijde van toepassing zijnde theorieën en bewijsstukken te kunnen presenteren,  te herzien en eerlijk, nauwkeurig, objectief en zonder vooroordeel te kunnen interpreteren. Bovendien  dienen zij ook andere afwijkende meningen, uitingen en alternatieve manieren te respecteren.  (adspirant) lid van de BVBNmogen niet bewust misleid worden of anderen bewust misleiden. Zij  dienen in staat te zijn om risico’s objectief en op een gepaste manier te identificeren, te evalueren, te  kwantificeren, te matigen en te beheersen.  

4. Leiderschap en communicatie 

Als professionals dient een (adspirant) lid van de BVBN zich bewust te zijn van de gevolgen die de  technologie kan betekenen voor de maatschappij. (adspirant) lid van de BVBN dienen open te staan  voor de ambities en de bezorgdheden van anderen en dienen altijd gelijkheid, diversiteit en  betrokkenheid na te streven. (adspirant) lid van de BVBN zouden deze standpunten onder de publieke  aandacht moeten brengen en begrijpen wat voor impact en voordelen dit kan opleveren. Zij moeten  altijd eerlijk zijn in elk standpunt binnen een professionele organisatie. Zijmoeten kenbaar maken als  zij tegen uitspraken of beleidsstukken zijn, die problemen kunnen veroorzaken vanuit een  professioneel standpunt.  

Bij overtreding van de gedragscode kan de opdrachtgever genoodzaakt zijn om sancties op te leggen,  waarbij de disciplinaire maatregelen afhankelijk zijn van de mate van de ernst van de overtreding.  

Want iedereen verdient een veilige plek!